Nabór wniosków na udział w targach i misjach

data aktualizacji: ponad rok temu 11.06.2019, odsłon: 2136, ~Łukasz Kołodziej
A A A     PDF

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.03.09.00-IP.01-06-001/19.

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r. do godziny 15:00.

 

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innycrównoważnych dokumentów. Projekty mogą dotyczyć udziału przedsiębiorstw w targach lub wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym, prowadzących do rozszerzenia oferty wnioskodawcy na zagraniczne rynki lub w targach, wystawach i misjach zagranicznych, w celu nawiązania współpracy z podmiotami spoza terenu Polski.

Szczegółowe informacje znaleźć można w tym miejscu

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -