Dostosuj wydruk

Strategia rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku

Strategia rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku

Miasto przystąpiło do monitoringu strategicznego i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Prezydent Miasta Puławy w Zarządzeniu Nr A/138/19 z dnia 15 lipca 2019 r. określił harmonogram przeprowadzenia monitoringu oraz formularze_karty monitoringowe.

Z przeprowadzonego monitoringu strategicznego za okres 4 lat opracowany zostanie „Raport o stanie realizacji SRMP do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. za okres 2015-2018”, który przedłożony będzie Radzie Miasta Puławy.


W grudniu 2013 roku Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę Nr XL/441/13 o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”. Dokument ten  zastępuje obowiązującą dotychczas „Strategię Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015” przyjętą uchwałą Nr IX/81/07 Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja 2007r. Analiza stopnia realizacji celów i zadań strategicznych oraz ich aktualności stanowiła podstawę do opracowania niniejszego dokumentu.

Dotychczas obowiązująca Strategia wytyczała trzy cele strategiczne:

  1. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta”,
  2. „Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki”,
  3. „Poprawa jakości życia mieszkańców”.

W ich ramach wyznaczone zostały cele pośrednie i zadania strategiczne, które miały prowadzić do osiągnięcia celów, a w konsekwencji realizacji przyjętej wizji rozwoju. Cele te, obejmując swym zasięgiem szeroki obszar zagadnień związanych z rozwojem Miasta, zasadniczo nie straciły na swej aktualności. Wyjątek stanowi jedynie ostatni z nich. Ponieważ jakość życia na terenie Puław ocenić należy wysoko, cel ten został przeformułowany i obecnie brzmi „Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie Puław”. Przewartościowaniu i częściowej dezaktualizacji natomiast uległy cele pośrednie i zadania strategiczne.

Na decyzję o przystąpieniu do prac nad Strategią złożyło się szereg różnorodnych czynników:

Horyzont czasowy Strategii obejmuje lata do 2020 roku z perspektywą do roku 2030. Rok 2020 wyznacza koniec bieżącego okresu programowania środków europejskich, przy pomocy których finansowane będą kluczowe inwestycje miejskie. Ponieważ jednak zarządzanie strategiczne jest procesem ciągłym, a znaczna część zadań wskazanych w Strategii realizowana jest w sposób stały, uznano za zasadne przedłużenie perspektywy czasowej dokumentu o kolejną dekadę.

Wiele wskazanych w Strategii kierunków działania nie przyniesie żadnych rezultatów w perspektywie najbliższych kilku lat. Dotyczy to w szczególności zadań związanych z promocją zamieszkania i pozostawania w Puławach. Jest to w długiej perspektywie jedno z podstawowych wyzwań stojących przed wspólnotą samorządową, niemniej jednak niektóre efekty podejmowanych działań mogą być widoczne na poziomie statystycznym dopiero po 5-6 latach. Z tego punktu widzenia uznano również za słuszne, by okresu wdrażania i monitorowania postępów działań wpisanych w niniejszą Strategię nie ograniczać do 2020 roku, ale by rozciągnąć to na kolejny okres.

Ważnym motywem wydłużonej perspektywy obowiązywania niniejszej Strategii jest także fakt wykształcenia się procedur modyfikowania jej treści w trybie związanym z monitoringiem strategicznym. Prawidłowe zastosowanie procedur opisanych w dokumencie daje możliwość utrzymania aktualności Strategii w długim okresie. 

 

RAPORT O STANIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030r. ZA OKRES 2015-2016 (pdf)

Źródło:

Dodano: 2015.05.28

egospodarka.pulawy.eu