Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

data aktualizacji: miesiąc temu 28.09.2017, odsłon: 8872
A A A     PDF


 

 

 


Informujemy, że Miasto Puławy przystępuje do aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”

Aktualizacja dokumentu będzie dotyczyła doprecyzowania zakresów zadań planowanych do realizacji, w ramach ujętych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji” projektów i przedsięwzięć oraz ewentualnego wprowadzenia nowych, które są istotne dla obszaru rewitalizacji.

W związku z powyższym, wszyscy zainteresowani w terminie od 28 września do 9 października 2017r. mogą składać stosowne WNIOSKI o dokonanie zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”. W przypadku zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, konieczne będzie wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA PROJEKTU.

Wnioski i/lub formularze w formie elektronicznej lub pisemnej należy składać na adres: Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5 lub na e-mail: projekty@um.pulawy.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy tel. 81 458-61-09 lub 81 458-61-10.


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PUŁAWY DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030r. (pdf)


Rewitalizacja od dawna jest przedmiotem polityki rozwoju Miasta Puławy.  Miasto Puławy prowadzi działania rewitalizacyjne od roku 2004. Proces rewitalizacji Puław podlegał szczegółowemu planowaniu i podejmowaniu zintegrowanych kompleksowych działań. Zrewitalizowane zostały m.in. tereny powojskowe, tereny nadwiślańskie, tereny rekreacyjne w obszarach osiedli mieszkaniowych. Z zaplanowanych 87 projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015 w całości zrealizowano ponad połowę, 13 projektów zrealizowano częściowo, a 15 jestw trakcie realizacji lub zaplanowano ich realizację na najbliższe lata. Nie zrealizowano jedynie 12 z zaplanowanych inwestycji. Projekty, których nie udało się sfinalizować oraz te, które zrealizowano częściowo, mogą być realizowane w nowym okresie programowania pod warunkiem, że znajdą się w granicach nowo wytyczonych obszarów rewitalizacji w m. Puławy.

Przykładowe działania rewitalizacyjne prowadzone przez Miasto Puławy w latach 2007-2012 (materiał video)


Prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.  prowadzone są w oparciu o podjętą w dniu 26 marca 2015r. przez Radę Miasta Puławy Uchwałę Nr VI/67/15.

Powołano Zespół Koordynacyjny ds. Programu Rewitalizacji,  w składzie którego są przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, instytutów naukowych, ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy, rady miasta, spółek miejskich i urzędu miasta. Wspomnieć należy, iż skład Zespołu w dniu 17 sierpnia 2016r. został poszerzony o przedstawicieli: Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.

Miasto Puławy prowadzi rewitalizację w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W pierwszej kolejności przeprowadzona została ocena stopnia i skutków wdrażania dotychczasowego Programu Rewitalizacji 2007-2015. Następnie zgromadzone zostały dane ilościowe dla każdej ulicy w Puławach. Wyznaczono wstępne obszary rewitalizacyjne w Puławach (A – Centrum, B – Włostowice, C – Niwa, D – Wólka Profecka, E – osada Pałacowo-Parkowa) w oparciu o analizę wskaźnikową, która pozwoliła wytypować fragmenty naszego miasta, gdzie obserwuje się szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzennych, gospodarczych. W efekcie opracowane zostały Założenia do Programu Rewitalizacji m. Puławy tj. część analityczno-diagnostyczna.

 

Zakończony etap pogłębionego diagnozowania obejmował badania społeczne wśród mieszkańców obszarów oraz przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnej na temat procesu rewitalizacji w Puławach.

 

 

 

Kolejnym krokiem był ETAP PROGRAMOWANIA, w którym zainteresowani interesariusze rewitalizacji mieli   możliwość zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

 

 

 

Efektem tego etapu jest opracowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy. Opracowany dokument zawiera także etap wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz monitorowanie procesu rewitalizacji z uwzględnieniem działań  z zakresu partycypacji społecznej mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji.

 

W dniach 22 listopad - 6 grudzień 2016r. przeprowadzono konsultacje spłeczne, mające na celu poznanie opinii mieszkańców Puław na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

 

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Miasta Puławy. 22 grudnia 2016r. do Rady Miasta Puławy przedłożono powyższy projekt dokumentu wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia LPR Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

Ponadto projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. został przesłany do weryfikacji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, który zaproponował wprowadzenie w dokumencie LPR określonych rekomendacji.

Wskazane rekomendacje przez UMWL w Lublinie zostały ujęte w ostatecznym dokumencie LPR Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. został uchwalony przez Radę Miasta Puławy w dniu 30 marca 2017r.Posiadanie dokumentu LPR jest niezbędne do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.Na przygotowanie Programu Rewitalizacji, Miasto Puławy wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i ostatecznie, po ocenie merytorycznej wniosek Puław uzyskał obok Frampola najwięcej punktów. Miastu Puławy przyznano dotację celową w wysokości 178.380,00 zł. Miasto zabezpiecza tylko 10% wkładu własnego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020


 

+ 38 głosów: 38 (100%) 0 -