Program zamierzeń inwestycyjnych Miasta Puławy

data aktualizacji: 2 miesiące temu 26.11.2018, odsłon: 4889
A A A     PDF

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Programu Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy na lata 2019-2023.


W 2004 roku opracowano po raz pierwszy Wieloletni Program Inwestycyjny. Powstał na bazie szerokich konsultacji społecznych. Przyjęty został przez Radę Miasta Puławy Uchwałą Nr XIX/175/04 z dnia 2 kwietnia 2004r. do realizacji w latach 2004-2008.

Do roku 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny był instrumentem realizacji polityki inwestycyjnej miasta Puławy do osiągnięcia celów strategicznych i operacji wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta Puławy. Razem z innymi dokumentami i programami branżowymi był narzędziem w ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe na cele inwestycyjne. WPI był dokumentem planistycznym uchwalonym przez radę Miasta Puławy przed podjęciem uchwały budżetowej na kolejny rok w zakresie potrzeb inwestycyjnych m. Puławy, zawierającym zestaw inwestycji do realizacji w pięcioletnim horyzoncie czasowym.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie czasowej.

Dokumentem obligatoryjnym dla gminy, przybierającym postać uchwały, który gmina po raz pierwszy miała obowiązek opracować na 2011r. stała się Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF).

Rada Miasta Uchwałą Nr XL/440/13 z dnia 19 grudnia 2013r. zobowiązała Prezydenta Miasta do opracowania Programu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2014-2018.

+ 5 głosów: 5 (100%) 0 -