Specjalna Strefa Ekonomiczna

data aktualizacji: ponad rok temu 25.09.2015, odsłon: 3775
A A A     PDF
lokalizacja

Podpisanie umowy o włączeniu terenów gminnych do Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na terenie gminy Miasto Puławy powstała podstrefa „Puławy” Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 8 kwietnia 2014 r. ukazał się Dziennik Ustaw ( Dz.U.2014 poz.374 z 25 lutego 2014 r.) ze stosownym rozporządzeniem podpisanym przez Prezesa Rady Ministrów.

Tereny gminne włączone do Podstrefy „Puławy” Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni ponad 7 ha. to, obiekty Puławskiego  Parku Naukowo – Technologicznego o powierzchni ok. 12 tys. m2 oraz gminne obszary inwestycyjne o powierzchni ok. 5,8 ha. położone przy ul. Komunalnej w Puławach.
W dniu 12 maja w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym zostanie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Starachowickiej SSE a Prezydentem Miasta Puławy, w sprawie włączenia terenów gminnych, do Podstrefy „Puławy” Starachowickiej SSE.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Na terenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. powstała podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. 16 października 2007 r. ukazał się Dziennik Ustaw ze stosownym rozporządzeniem podpisanym przez Prezesa Rady Ministrów. Podstrefa Puławy zajmuje obszar ok. 99ha stanowiących wydzielone tereny Puławskiego Parku Przemysłowego. Podstrefa w będzie działała do 2017 roku.

Specjalną strefą ekonomiczną jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych w  ustawie. Zasady i tryb ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych zostały określone w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20.10.1994 r.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie wydawane przez Zarządzającego strefą w drodze przetargu lub rokowań.

Procedura uzyskania zezwolenia na działalność w strefie:

  1.     Deklaracja wstępna (zgłoszenie inwestora)
  2.     Ogłoszenie przetargu lub rokowań (spółka zarządzająca – ARP)
  3.     Złożenie oferty (inwestor)
  4.     Analiza oferty (spółka zarządzająca – ARP)
  5.     Wydanie zezwolenia (spółka zarządzająca – ARP)

Procedura trwa ok. 6 tygodni od daty złożenia deklaracji wstępnej.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie wydane po 30.12.2000 r. mogą korzystać z pomocy w formie zwolnień podatkowych z tytułu:

  1.     Kosztów nowej inwestycji
  2.     Tworzenia nowych miejsc pracy

W przypadku pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji wielkość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest zobowiązany do:

  • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat.
  • utrzymania własności składników majątku, z którym były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Do wydatków inwestycyjnych objętych pomocą regionalną zalicza się m.in. wydatki na zakup gruntów, na budowle i budynki oraz na pozostałe środki trwałe związane z realizacją nowej inwestycji (w tym także na maszyny i urządzenia wcześniej użytkowane).

Wielkość pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i dwuletnich kosztów płacy brutto nowo zatrudnionych pracowników powiększonych o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tego tytułu musi utrzymać utworzone miejsca pracy prze okres nie krótszy niż 5 lat.

+ 4 głosów: 4 (100%) 0 -