Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych

data aktualizacji: ponad rok temu 1.07.2019, odsłon: 7891, ~Justyna Wiejak
A A A     PDF

Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych prowadzony przez
Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Warunki poręczenia:

 • poręczenia udzielane są do 400 tyś. zł;
 • aż do 80 % kwoty kredytu, bez odsetek;
 • na okres kredytowania, maksymalnie do 5 lat;
 • udzielamy poręczeń dla przedsiębiorstw już od pierwszego dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Poręczenia udzielone są:

Prowizja pobierana jest od wartości udzielonego poręczenia. Wysokość stawki prowizji uzależniona jest od okresu trwania poręczenia, wielkości przedsiębiorstwa, oraz od ryzyka związanego z udzieleniem poręczenia. Prowizja pobierana jest jednorazowo, istnieje możliwość rozłożenie jej na raty. Ze względu na brak możliwości oceny ryzyka dla przedsiębiorstw nowoutworzonych  stawka prowizji  zależy jedynie od okresu poręczenia.

Mikroprzedsiębiorcy działający powyżej 12 miesięcy (licząc od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej lub wpisu do KRS) mogą korzystać z preferencyjnego traktowania w formie obniżonych kosztów prowizji.


Zabezpieczenie umowy poręczenia:

 • weksel własny in blanco;
 • w szczególnych przypadkach Fundusz ma prawo żądać dodatkowego zabezpieczenia.

Poręczenie może być udzielone przedsiębiorcom, którzy:

 • posiadają siedzibę lub oddział na obszarze województwa lubelskiego, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności,
 • na obszarze województwa lubelskiego, lub prowadzą przedsięwzięcia na obszarze województwa lubelskiego, w tym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z sektora MŚP (funkcjonujących do 12 miesięcy);
 • są we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji zgodnie z „Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach” (2006/C194/02);
 • poręczenie nie może być udzielone przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która grozi upadłością, czyli tzw. przedsiębiorstwu zagrożonemu w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r. z późn. zm.);

Poręczenie udzielane w ramach pomocy de minimis może dotyczyć następujących wydatków beneficjenta pomocy:

 • nakłady inwestycyjne na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwo nowego produktu lub usługi, zmianą lub rozszerzeniem profilu działalności albo rozszerzeniem rynku zbytu

Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 81 470 09 12, 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
e-mail: 
o.sulej@fpcp.org.pl

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -