Dostosuj wydruk

Puławski Park Przemysłowy - miejsce dobrych inwestycji

Puławski Park Przemysłowy - miejsce dobrych inwestycji

Projekt Puławskiego Parku Przemysłowego (PPP) powstał w styczniu 2003 r. jako wspólna inicjatywa Zakładów Azotowych "Puławy" SA i Gminy Miasto Puławy. W kwietniu 2003 r. na Sesji Rady Miasta Puławy podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspólnych działań oraz zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie PPP.

List Intencyjny dotyczący współpracy podpisano w maju 2003. Puławski Park Przemysłowy – zbiór wyodrębnionych nieruchomości, wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi oraz firm działających w pokrewnych sektorach, związanych z nimi instytucjach, konkurujących ze sobą, ale również współpracujących. Teren PPP to kilkaset hektarów przeznaczonych pod inwestycje, umożliwiający wykorzystanie potencjału Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

ATUTY PPP

Biorąc pod uwagę uwarunkowania gospodarcze oraz dostrzegając szansę, jaką daje wspólne działanie, inicjatorzy PPP kierują do lokalnej, krajowej i międzynarodowej przedsiębiorczości zaproszenie do przedsięwzięcia organizacyjnego bazującego na potencjale istniejącym w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. oraz ich otoczeniu, na który składają się m.in.:

najdalej wysunięty na wschód teren Unii Europejskiej o tak dużym potencjale produkcyjnym i logistycznym ulokowany w sąsiedztwie dużych rynków zbytu, 

Na terenie i w otoczeniu Puławskiego Parku Przemysłowego zapewniono przyjazną atmosferę dla inwestorów wyrażoną w szczególności poprzez:

Na terenie Parku zlokalizowany jest Inkubator Przedsiębiorczości Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Na terenie Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. powstała podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice". 16 października 2007 r. ukazał się Dziennik Ustaw ze stosownym rozporządzeniem podpisanym przez Prezesa Rady Ministrów. Podstrefa Puławy zajmuje obszar ok. 99ha stanowiących wydzielone tereny Puławskiego Parku Przemysłowego. Podstrefa w będzie działała do 2017 roku.

Kontakt

Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
tel. +48 81 565 30 00
fax: +48 81 565 28 56
e-mail: ppp@azoty.pulawy.pl
zapulawy@azoty.pulawy.pl

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. / fax. (081) 887 64 52, 887 67 84
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Punkt Konsultacyjny
24-100 Puławy, ul. Lubelska 2c
tel.: (081) 887 99 69, 888 55 82
fax: (081) 888 55 81
e-mail: pkd@fpcp.org.pl

autor: Artur Borkowski

Źródło:

Dodano: 2008.01.09

egospodarka.pulawy.eu