Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

data aktualizacji: ponad rok temu 11.06.2019, odsłon: 40632
A A A     PDF


 

 

 


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PUŁAWY DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030r. (Aktualizacja) przyjęty przez Radę Miasta Puławy Uchwałą Nr XLII/417/17 z dnia 26 października 2017r. (pdf)Rewitalizacja od dawna jest przedmiotem polityki rozwoju Miasta Puławy.  Miasto Puławy prowadzi działania rewitalizacyjne od roku 2004. Proces rewitalizacji Puław podlegał szczegółowemu planowaniu i podejmowaniu zintegrowanych kompleksowych działań. Zrewitalizowane zostały m.in. tereny powojskowe, tereny nadwiślańskie, tereny rekreacyjne w obszarach osiedli mieszkaniowych. Z zaplanowanych 87 projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015 w całości zrealizowano ponad połowę, 13 projektów zrealizowano częściowo, a 15 jestw trakcie realizacji lub zaplanowano ich realizację na najbliższe lata. Nie zrealizowano jedynie 12 z zaplanowanych inwestycji. Projekty, których nie udało się sfinalizować oraz te, które zrealizowano częściowo, mogą być realizowane w nowym okresie programowania pod warunkiem, że znajdą się w granicach nowo wytyczonych obszarów rewitalizacji w m. Puławy.

Przykładowe działania rewitalizacyjne prowadzone przez Miasto Puławy w latach 2007-2012

(materiał video)Krok po kroku: jak opracowaliśmy Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy?

Prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.  prowadzone były w oparciu o podjętą w dniu 26 marca 2015r. przez Radę Miasta Puławy Uchwałę Nr VI/67/15.

Powołano Zespół Koordynacyjny ds. Programu Rewitalizacji,  w składzie którego są przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, instytutów naukowych, ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy, rady miasta, spółek miejskich i urzędu miasta. Wspomnieć należy, iż skład Zespołu w dniu 17 sierpnia 2016r. został poszerzony o przedstawicieli: Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.

Miasto Puławy prowadziło rewitalizację w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W pierwszej kolejności przeprowadzona została ocena stopnia i skutków wdrażania dotychczasowego Programu Rewitalizacji 2007-2015. Następnie zgromadzone zostały dane ilościowe dla każdej ulicy w Puławach. Wyznaczono wstępne obszary rewitalizacyjne w Puławach (A – Centrum, B – Włostowice, C – Niwa, D – Wólka Profecka, E – osada Pałacowo-Parkowa) w oparciu o analizę wskaźnikową, która pozwoliła wytypować fragmenty naszego miasta, gdzie obserwuje się szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzennych, gospodarczych. W efekcie opracowane zostały Założenia do Programu Rewitalizacji m. Puławy tj. część analityczno-diagnostyczna.

Zakończony etap pogłębionego diagnozowania obejmował badania społeczne wśród mieszkańców obszarów oraz przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnej na temat procesu rewitalizacji w Puławach.

Kolejnym krokiem był ETAP PROGRAMOWANIA, w którym zainteresowani interesariusze rewitalizacji mieli   możliwość zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W efekcie opracowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy. Opracowany dokument zawiera także etap wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz monitorowanie procesu rewitalizacji z uwzględnieniem działań  z zakresu partycypacji społecznej mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji.

 

W dniach 22 listopad - 6 grudzień 2016r. przeprowadzono konsultacje spłeczne, mające na celu poznanie opinii mieszkańców Puław na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Miasta Puławy. 22 grudnia 2016r. do Rady Miasta Puławy przedłożono powyższy projekt dokumentu wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia LPR Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

Ponadto projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. został przesłany do weryfikacji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, który zaproponował wprowadzenie w dokumencie LPR określonych rekomendacji.

Wskazane rekomendacje przez UMWL w Lublinie zostały ujęte w ostatecznym dokumencie LPR Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r., uchwalonym przez Radę Miasta Puławy w dniu 30 marca 2017r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. został uchwalony przez Radę Miasta Puławy w dniu 30 marca 2017r.


Wspomnieć należy, iż posiadanie dokumentu LPR jest niezbędne do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.


Ponadto, na przygotowanie Programu Rewitalizacji, Miasto Puławy wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i ostatecznie, po ocenie merytorycznej wniosek Puław uzyskał obok Frampola najwięcej punktów. Miastu Puławy przyznano na opracowanie programu dotację celową w wysokości 110.736,45 zł. Łączna wysokość projektu: 123.040,50. Miasto zabezpieczyło tylko 10% wkładu własnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020


W sierpniu 2017 roku, po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego kryteriów wyboru projektów w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL 2014-2020, podjęta została decyzja o dokonaniu korekty zapisów dokumentu w taki sposób by precyzyjnie określić przedsięwziecia planowane do złożenia wniosku w ramach wspomnianego działania 13.3.

Interesariusze rewitalizacji zaproszeni zostali do udziału w aktualizacji dokumentu. Na stronie umieszczone została informacja następującej treści:

"Informujemy, że Miasto Puławy przystępuje do aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”

Aktualizacja dokumentu będzie dotyczyła doprecyzowania zakresów zadań planowanych do realizacji, w ramach ujętych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji” projektów i przedsięwzięć oraz ewentualnego wprowadzenia nowych, które są istotne dla obszaru rewitalizacji.

W związku z powyższym, wszyscy zainteresowani w terminie od 28 września do 9 października 2017r. mogą składać stosowne WNIOSKI o dokonanie zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”. W przypadku zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, konieczne będzie wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA PROJEKTU.

Wnioski i/lub formularze w formie elektronicznej lub pisemnej należy składać na adres: Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5 lub na e-mail: projekty@um.pulawy.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy tel. 81 458-61-09 lub 81 458-61-10."Na sesji Rady Miasta Puławy w dniu 26 października 2017r. podjęto  Uchwałę Nr XLII/417/17 przyjmującą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. (Aktualizacja).+ 49 głosów: 49 (100%) 0 -