Programy operacyjne

data aktualizacji: ponad rok temu 28.05.2015, odsłon: 16782
A A A     PDF

Znajdą tu Państwo informacje dotyczące przyszłej perspektywy wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej oraz głównych jej założeń. Polecamy zwłaszcza zakładkę „Dokumenty i materiały”, którą na bieżąco uzupełniać będziemy dokumentami związanymi z programowaniem na lata 2014 – 2020, zawierającymi rozszerzone informacje w tym zakresie.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 

W ramach POIG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Celem programu jest przyśpieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej. Zakłada się wsparcie procesów rozwojowych województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego. Środki publiczne w ramach programu wspierać będą głównie projekty, przynoszące znaczące efekty ekonomiczne, projekty innowacyjne, które ułatwią powstanie lub rozwój przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy. Przy realizacji celów uwzględniane będą zasoby przyrodnicze, w tym obszary chronione tych województw oraz obowiązujące standardy i normy ochrony środowiska.

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -