Strategia Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015

data aktualizacji: ponad rok temu 18.01.2016, odsłon: 11975
A A A     PDF

Podziel się linkiem ze znajomym.

W 2004 roku Rada Miasta Puławy uchwaliła „Strategię Rozwoju Miasta Puławy na lata 2004-2014”, która zdefiniowała najważniejsze cele rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz wyznaczyła zadania strategiczne będące środkami do realizacji postawionych celów.

Dokument ten był wynikiem pracy wszechstronnego zespołu, który poprzez dyskusje i debaty wyznaczył najważniejsze kierunki rozwoju miasta. Priorytetowymi celami strategicznymi określono:

  1. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta”
  2. „Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki”
  3. „Poprawa jakości życia mieszkańców” 

Cele te, obejmujące swoim zakresem szerokie spektrum zagadnień, nadal zachowują aktualność. Wymagały jednak dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości na poziomie zadań strategicznych i grupujących je celów pośrednich. Zarówno zmiany w lokalnym otoczeniu gospodarczo-społecznym, jak i większe możliwości korzystania z pomocy środków unijnych dla realizacji zadań zawartych w Strategii sprawiły, iż pojawiła się potrzeba aktualizacji dokumentu. Należało w większym stopniu skorelować dokument ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego, jak również powiązać go z głównymi programami miejskimi, m.in. Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, a także uwzględniać nową perspektywę finansowania ze środków unijnych w latach 2007-2013. Pojawił się także postulat uzupełnienia Strategii o listę wskaźników pomiaru efektywności oraz wskazanie konkretnych dróg dojścia do osiągnięcia postawionych celów.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -